Chuyên mục lưu trữ: Giảng dạy

ĐIỀU TRỊ LASER TĨNH MẠCH

https://drive.google.com/open?id=1lPpr8sHQMULccn7nQFG6R-VdXq4eveVr

Đăng trong Sau đại học | 1 ý kiến

BỆNH ÁN GIAO BAN 2017-12-06

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKZjczdWN4bDhKbU4yRW8xcFkwdmZDVzdndVhB https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKRnJVejlXcVZZZFZaVTJWRm1YSkpnNzNHV3hj

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH LÝ NGOẠI KHOA U TUYẾN GIÁP Y3 – CT3

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKaXBzanBjcE5wWDg

Đăng trong Bác sĩ đa khoa | 2 ý kiến

BỆNH ÁN GIAO BAN 2017-06-26

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKeVBrUm9BRHZnSTJnTlRZdU1NNnh3VmRERHlN

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2017-06-12

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKeFNFSU1GZlpXbTlQV2RHZjQ4cUtWaEFOSlBn

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

U PHỔI – Y3 & CT3

  https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKWXVOSWQwRjQxeFk https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKZHRhY0J4bFdILVU  

Đăng trong Bác sĩ đa khoa | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2017-05-05

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKMThrWjZpb3NnaXQ0b1B2MnVxVFpvN1BNYmFB

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

GIAO BAN 2017-03-29

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKbmwxMTBfSFM5Zm5LLU9fUHRSbFJ2OGtMeEZJ

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2017-03-27

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKaXprUGFrQlMyZmlXd0JfM2MyZ3JwYnppbHFn

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2017-03-15

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKUnluRGNvajd0TXZtTkh2SWd6RkduRFFBYTlV

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2017-03-20

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKNk5KWWpSQXpQbGJzUEFtWHNGX0hLdUl3WXRV

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2017-03-13

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKRUFjWkRkR0tSSHc

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2017-02-20

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKOE5DM0ZHOUYyZko1OUN6V1dZUURLMXgxQWxR

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2017-02-15

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKRWVEOVdzOXc5RTRvYkU3QUo3NG1PNlE0RUM4

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2017-02-13

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKd0V3RGtTQjNSLWRPUHFyZFFDdk1ESl9RNVAw

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn