Chuyên mục lưu trữ: Trường hợp lâm sàng

BỆNH ÁN GIAO BAN 2016.11.21

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKQjR3VFM3Z3ZfUnZoVlNjT0VaZUt1ZDZKeFRZ

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2016.11.14

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKUkxNaGg0azVWTnVVVk55SFppUFhKX1BIZ3BJ

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2016.11.07

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKb2NpcUpJZWtBSWhzUUEtM1VMUjYxSFFSLWZr https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKWnlJR3BtblZpZHplMExOUUlGRGptellXRS1Z

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2016.10.17

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKTU90M01XcEoza2c4WVRKaU5CZXlvdUZrcXVJ

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2016.10.03

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKTFBSd1BRZW5TN194ZklqZ09ib0ZzUmhjZWx3 https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKQUZDRGVCSEhpSEhFVWpvRnBPa09jUlZqQmRV https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKdlBycW1jSEFJZ0NLazFzUmdwNS1naHVaX3Vj

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 14.03.2016

BENH AN GIAO BAN 14.03.2016 – HKTMS

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 03.03.2016

BENH AN GIAO BAN 03.03.2016 – BASEDOW

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 07.03.2016

BENH AN GIAO BAN 07.03.2016 – TDMMTCD

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 29.02.2016

BENH AN GIAO BAN 29.02.2016 – HUYET KHOI TINH MACH SAU

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 16.02.2016

BENH AN GIAO BAN 16.02.2016 – K PHOI

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 28.12.2015

BENH AN GIAO BAN 28.12.2015 – AAA BENH AN GIAO BAN 28.12.2015 – U GIAP

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 21.12.2015

BENH AN GIAO BAN 21.12.2015

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn