Chuyên mục lưu trữ: Trường hợp lâm sàng

BỆNH ÁN GIAO BAN 2017-12-06

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKZjczdWN4bDhKbU4yRW8xcFkwdmZDVzdndVhB https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKRnJVejlXcVZZZFZaVTJWRm1YSkpnNzNHV3hj

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2017-06-26

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKeVBrUm9BRHZnSTJnTlRZdU1NNnh3VmRERHlN

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2017-06-12

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKeFNFSU1GZlpXbTlQV2RHZjQ4cUtWaEFOSlBn

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2017-05-05

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKMThrWjZpb3NnaXQ0b1B2MnVxVFpvN1BNYmFB

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

GIAO BAN 2017-03-29

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKbmwxMTBfSFM5Zm5LLU9fUHRSbFJ2OGtMeEZJ

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2017-03-27

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKaXprUGFrQlMyZmlXd0JfM2MyZ3JwYnppbHFn

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2017-03-15

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKUnluRGNvajd0TXZtTkh2SWd6RkduRFFBYTlV

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2017-03-20

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKNk5KWWpSQXpQbGJzUEFtWHNGX0hLdUl3WXRV

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2017-03-13

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKRUFjWkRkR0tSSHc

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2017-02-20

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKOE5DM0ZHOUYyZko1OUN6V1dZUURLMXgxQWxR

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2017-02-15

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKRWVEOVdzOXc5RTRvYkU3QUo3NG1PNlE0RUM4

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2017-02-13

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKd0V3RGtTQjNSLWRPUHFyZFFDdk1ESl9RNVAw

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2017-02-06

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKTmJYMzcwMER2Q05JR0s2ajJZVDlISFc1R2k0

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2016.12.05

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKNS01aUdnR21wT2x6SGp0X1lzcGFWTGQxUjZr

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2016.11.28

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKUzkwQXhhMGUtNUR0OU9NaWkxN0lvcXNDcDNF

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn