Chuyên mục lưu trữ: Giảng dạy

BỆNH ÁN GIAO BAN 2017-02-06

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKTmJYMzcwMER2Q05JR0s2ajJZVDlISFc1R2k0

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

KỸ THUẬT KHÂU NỐI RUỘT

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKVXgtVVc4SkFmdVk

Đăng trong Bác sĩ đa khoa | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2016.12.05

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKNS01aUdnR21wT2x6SGp0X1lzcGFWTGQxUjZr

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2016.11.28

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKUzkwQXhhMGUtNUR0OU9NaWkxN0lvcXNDcDNF

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2016.11.21

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKQjR3VFM3Z3ZfUnZoVlNjT0VaZUt1ZDZKeFRZ

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2016.11.14

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKUkxNaGg0azVWTnVVVk55SFppUFhKX1BIZ3BJ

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2016.11.07

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKb2NpcUpJZWtBSWhzUUEtM1VMUjYxSFFSLWZr https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKWnlJR3BtblZpZHplMExOUUlGRGptellXRS1Z

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

Khâu nối mạch máu

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKMVlMelZtbG5STUE

Đăng trong Bác sĩ đa khoa | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 2016.10.17

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKTU90M01XcEoza2c4WVRKaU5CZXlvdUZrcXVJ

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

MẪU BỆNH ÁN: TIỀN PHẪU – HẬU PHẪU

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKTzAzMkVKNlFncTA https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKSU5paDlDRmxoUTQ

Đăng trong Bác sĩ đa khoa | 1 ý kiến

BỆNH ÁN GIAO BAN 2016.10.03

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKTFBSd1BRZW5TN194ZklqZ09ib0ZzUmhjZWx3 https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKQUZDRGVCSEhpSEhFVWpvRnBPa09jUlZqQmRV https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKdlBycW1jSEFJZ0NLazFzUmdwNS1naHVaX3Vj

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 14.03.2016

BENH AN GIAO BAN 14.03.2016 – HKTMS

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 03.03.2016

BENH AN GIAO BAN 03.03.2016 – BASEDOW

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 07.03.2016

BENH AN GIAO BAN 07.03.2016 – TDMMTCD

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 29.02.2016

BENH AN GIAO BAN 29.02.2016 – HUYET KHOI TINH MACH SAU

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn